See infoleht on Nord Terminals AS Sillamäe terminali tegevusest lähtuvatest ohtudest, nende ohtude ärahoidmise abinõudest ja soovitustest õnnetuse korral tegutsemiseks.

Sillamäe terminali peamine üksus asub Sillamäe Sadama raudteejaama ja jäätmehoidla vahel aadressil Kesk 2b, g, u. Väiksem üksus on Sillamäe Soojuselektrijaama naabruses aadressil Kesk 2p. Nord Terminals AS Sillamäe terminal tegeleb naftasaaduste ja põlevkiviõli ladustamisega. Kütus saabub terminali raudteetsisternides, merelt tankeritega ning maanteelt autotsisternides. Terminalis pumbatakse kütus mahutitesse, kus seda hoitakse kuni kusagil tekib vajadus elektrienergia, toasooja või keemiatoodete valmistamiseks. Meil on 32 mahutit, neis on ruumi 0,5 miljoni kuupmeetri kütuste ladustamiseks. Terminalist väljastatakse kütus raudtee- ja autotsisternidesse või tankerile. Terminal töötab 24 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas.

Meie eesmärgiks on tegeleda kütuste ladustamisega nii, et see oleks võimalikult ohutu keskkonnale ning inimestele. Meie tegevusest tulenevad võimalikud ohud on tulekahju ja keskkonnareostus. Mahutites ladustatavad kütused on tuleohtlikud ja vesikeskkonda ohustavad vedelikud. Õnnetuste ohuala ei ulatu väljapoole tööstusterritooriumit. Elanikele võib ohtu kujutada tulekahju korral tekkiv suits. Kui tuul kannab tulekahju suitsu linna poole, on vaja sulgeda kodus aknad ja uksed.

Et olla valmis hädaolukorras tegutsema, viime läbi õppusi. Harjutame koostöös Päästeametiga kiiret reageerimist ja päästetehnika kasutamist, et vähendada suurõnnetuse tagajärgi. Suurõnnetuste ärahoidmiseks kasutame terminalis parimat võimalikku tehnikat, oleme juurutanud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemid. Kontrollime oma põhi- ja abiseadmete korrasolekut regulaarselt ja meid kontrollivad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Keskkonnaamet ja Päästeamet. Sageli kontrollivad meid klientide poolt tellitud inspektorid, et saada kinnitust meie terminali ohutusest. Juhul kui Teil tekib küsimusi, siis võite need saata elektronposti aadressil: sillamae@al.ee.

Nord Terminals AS Sillamäe terminal vastab Eesti Vabariigi seadustele. Eeskirjadest tulenevaid kohustusi täidame nõuetekohaselt, ohtude tuvastamiseks oleme kooskõlastanud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga suurõnnetuse ohuga ettevõtte teabelehe ja ohutusaruande, mis sisaldab riskianalüüsi ja ohutuse tagamise süsteemi kirjelduse. Hädaolukordade lahendamiseks on Päästeametiga kooskõlastatud plaan. Kemikaalide käitlemisluba on antud keskkonnakompleksloaga. 

Pidage meeles!
Kui meie ettevõttes leiab aset suurõnnetus
- lülitage sisse raadio (sagedus 104,1 või 94,5) või teleri ETV kanal ning järgige sealt saabuvaid ohu- ja infoteavitusi. 

Joonis 1 100 m ohuala mahutipargi vallitusala põlengu korral. Maainfo kaardirakendus, Maa-amet, 21.04.2021

Käitumisjuhised ohutuse tagamiseks ettevõttes Nord Terminals AS Sillamäe terminal toimunud õnnetuse puhul: 

  1. säilitage rahu; 
  2. vältige ettevõtte lähiümbrusesse sattumist, olge eemal vähemalt 100 meetrit ettevõttest (Joonis 1); 
  3. kui olete ettevõte lähiümbruses lahkuge viivitamatult sellest piirkonnast; 
  4. vältige lahtise tule kasutamist ohualas – kütuseaurud võivad süttida; 
  5. ohualast väljumisel veenduge, et teiega kaasas olevad inimesed samuti lahkuksid ohualast; 
  6. kadunud inimestest teavitage häirekeskust telefonil 112 ning kirjeldage kohta, kus need inimesed võiksid olla; 
  7. kuulake Vikerraadiot (sagedus 104,1), Raadio 4 (sagedus 94,5) või telekanalit ETV täiendavate juhtnööride saamiseks; 
  8. informatsiooni saamiseks olukorra kohta palume mitte helistada telefonil 112 – nii võite üle koormata telefoniliine; 
  9. alluge sisejulgeoleku teenistuste korraldustele (päästeteenistus, politsei – ja piirivalveamet). 

Versioon: aprill, 2021